Opleiding/training Tastzintuiglijke Beeldende Therapie

[ TBT]

De opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) is als scholing opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De opleiding TBT is bedoeld voor vaktherapeuten/beeldend die zich willen verdiepen in het tastzintuiglijke aspect van beeldende therapie. Tevens voor professionals die beeldende werkvormen inzetten in hun coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs. Het tastzintuiglijkwerken gaat uit van de practice based werkzame factoren die affectief en effectief  uitwerken. Het gaat hierbij om een eclectische benadering. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van diverse werkvormen en benaderingen. Leidende methoden zijn het zogeheten Geleid tekenen (Geführtes Zeichnen; Guided Drawing), Tastzintuiglijk werken met klei en Haptonomiek. Het Expressive Therapies Continuum van Lisa Hinz wordt ingezet om de uitgangspunten van de TBT benadering te verduidelijken.

De opleiding biedt een zowel praktisch als theoretisch ingevuld introductieprogramma(1) in een vijftal los te volgen eendaagse TBT-workshops. Aansluitend het eerste (2)TBT-Basisjaar (zeven dagen) en in het tweede jaar volgt(3) de TBT-Verdieping, (eveneens zeven dagen). Instroommogelijkheden na twee/drie gevolgde eendaagse TBT-workshops, na de training op Terschelling, dan wel in overleg, afhankelijk van achtergrond en werkervaring. Accreditatie door de SRVB en de NVPA (aangevraagd).

Nieuw: Tweedaagse introductie TBT en tastzintuiglijk werken met klei 13 en 14 januari 2024  Voor meer informatie klikt u hier

 

Opzet van de opleiding TBT

1 Eendaagse TBT Introductie  workshops te Winsum

2a TBT Basisjaar te Winsum, 7 dagen en zelfstudie

2b Vijfdaagse training TBT op Terschelling (Basis)

3a TBT Verdiepingsjaar te Winsum, 7 dagen en zelfstudie

3b Tweedaagse  workshop Verdieping te Winsum

=Accreditatie door de SRVB en de NVPA=

ad 1 Een zowel praktisch als theoretisch ingevuld introductieprogramma in een aantal los te volgen ééndaagse TBT-workshops

 ad 2 Instroommogelijkheden in het TBT Basisjaar na twee of drie gevolgde ééndaagse TBT-workshops, na de training TBT Basis op Terschelling, dan wel in overleg afhankelijk van achtergrond en werkervaring.

 ad 3 Instroommogelijkheden in het TBT Verdiepingsjaar jaar is mogelijk na het TBT Basisjaar of de Vijfdaagse training TBT Verdieping op Terschelling, dan wel in overleg afhankelijk van achtergrond en werkervaring.

Inhoud en opzet lesprogramma (algemeen)

Bij de Haptonomie(k) gaat het om de wetmatigheden in de tast, waarbij binnen de haptonomische begeleiding gebruik wordt gemaakt van een aantal verifieerbare verschijnselen binnen ons tastgevoel. Haptonomiek = praktische haptonomie. [Vergelijk: pedagogie (= 'de leer') en pedagogiek(='de kunde') (Postma, 2008)]. Uitgangspunt in de TBT is dat in het directe beeldend werken met de tastende handen het aanpassingsvermogen van zowel het functionele als het belevende lichaam wordt aangesproken. Het haptisch/tastzintuiglijk aspect van beeldend therapeutisch werken neemt zo een centrale positie in als het gaat om 'werkzame factoren' in de beeldende therapie. Inhoud en doel van deze scholing zijn erop gericht dat de deelnemers voldoende ervaring en kennis opdoen om zelf de tastzintuiglijke beeldende benadering aan/met derden te (laten) ervaren. Praktijk en theorie gaan in dit kader hand in hand. Er zal aandacht worden besteed aan de theoretische achtergrond van TBT binnen de beeldende therapie, binnen de hulpverlening en coaching en aan de geschiedenis en stromingen binnen die beeldende therapie. Ook de (haptische) houdingsaspecten bij het begeleiden komen aan de orde. Daarom is het aan te bevelen dat de deelnemers 1 of 2 'proef cliënten' hebben om het geleerde in praktische zin, dus ervarend, te oefenen.

In het TBT-Basisjaar wordt ingegaan op de theoretische onderbouwing van de TBT en krijgt het praktische gedeelte uit de introductiedagen een vervolg. Meer informatie over het basisjaar vind u hier.  In het tweede jaar vindt Verdieping van het eigen proces plaats en van de toepassing van het tastzintuiglijk werken in de eigen beroepspraktijk. Na het eerste jaar kan gekozen worden voor een 'eigen route' in relatie tot eigen belangstelling, werk etc. Vanuit de afronding van het basisjaar volgt een voorkeur voor verdieping van een van de aangeboden methodieken binnen de TBT. In de eigen werkpraktijk krijgt de verdieping vorm, waar in de lesdagen er ruimte is voor casuïstiek en reflectie. Het procesverslag uit het Basisjaar krijgt een vervolg met bijbehorende theoretische onderbouwing. De aangeboden lesstof is verdiepend t.a.v. de onderbouwing van de werkzame factoren binnen de TBT, alsook op houdingsaspecten die van belang zijn. Meer informatie over het Verdiepingsjaar vind u hier.

 

Praktische informatie eendaagse TBT- Introductie workshops

Kosten 125 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00-17.00 uur. Inloop met koffie/ thee 9.45-10.00 uur, lunchpauze 12.30-13.15 en theepauze 16.15-16.30 uur. Accreditatie SRVB NVPA 6 punten per studiedag.

 Inhoud eendaagse TBT- Introductie workshops 2024-2025

TBT en Geleid tekenen; Geführtes Zeichnen; Guided Drawing 'Mijn hand weet het al':

een introductie in theorie en praktijk.

Ochtendprogramma: introductie van het Geleid tekenen; Geführtes Zeichnen (Boschloo en Demmers in Schweizer, 2009, Deuser, 1989) en Guided Drawing (Elbrecht, 2006, 2018). De door Maria Hippius-Gräfin Dürckheim ontwikkelde methodiek van het Geführtes Zeichnen is door Cornelia Elbrecht in 2006 en 2018 verder uitgewerkt. In deze methode staat het tekenen en schilderen met beide handen en het volgen van de innerlijke impuls via de handen centraal. In deze lesdag een (hernieuwde) kennismaking met deze methode zowel vanuit de theoretische achtergrond (ochtend) als vanuit een kennismaking met de methode in de praktijk (middag). Middagprogramma: Geführtes Zeichnen,; Guided Drawing: een ervaring en reflectie. Een eerste uitwisseling over de toepassingen in de eigen praktijk.

Datum:  24/5/2024 kosten 125 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur. Inloop met koffie/ thee 9.45-10.00 uur, lunchpauze 12.30-13.15 en theepauze 15.15-15.30

TBT en tastzintuiglijk werken met klei.

Ochtendprogramma: introductie van de Sensorimotori Art Therapy (Elbrecht 2013, 2014) en de verbinding met een  tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht van de handen in the Clay Field, in de klei op het kleiveld centraal, en wordt die gekoppeld aan het werken met aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception ofwel de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. Vanuit de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie maken we kennis met het werken vanuit haptische perceptie. Middagprogramma: kennismaking met de werkvorm en reflectie. In het tweede gedeelte van de middag bespreken we aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen.

Datum:  7/6 en 1/11 2024,  14/3/2025 Kosten 125 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.  Inloop met koffie/ thee 9.45-10.00 uur, lunchpauze 12.30-13.15 en theepauze 15.15-15.30

TBT en 't Tijdloze Uur

't Tijdloze Uur is de titel van het boek van Michiel Czn Dhont; daarin beschrijft hij zijn methodiek, verschillende beeldende werkvormen en toepassingen. Dhont gaat uit van een creatief leer/groeimodel (Vergelijk: Dhont 2000: 112-118; Ledoux 2002: 85 e.v. ). De oefeningen zijn gericht op het stimuleren van de integratie van cognitieve, emotionele en sociale intelligentie. Het werken vanuit beweging en intuïtie staat daarbij centraal. Het werken met de spontane letterlijke beweging van het lichaam, met name de handen, sluit in de praktijk goed aan bij wat ik beschrijf als "het weten van de handen” (Hinz 2009). Verschillende oefeningen worden aangeboden en in de middag staan we stil bij de mogelijke toepassingen in de praktijk.

Datum: 11/10 2024 18/4 2025 kosten 125 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.  Inloop met koffie/ thee 9.45-10.00 uur, lunchpauze 12.30-13.15 en theepauze 15.15-15.30

Accreditatie SRVB (vooraf)  6 punten per gevolgde workshop

Docenten: Sita Geerling MATh - Beeldend Therapeut, Gosse A. Postma MA - Haptotherapeut

Voor meer informatie of aanmelding neem contact op met Sita Geerling 0622251701

Select your language