Informatie TBT- Verdiepingsjaar

Praktische informatie

Het Verdiepingsjaar bestaat uit zeven opleidingsdagen. Verdeeld over drie tweedaagse studiedagen en een afrondende studiedag (7x6 uren= 42) waartussen zelfstudie en praktisch oefenen wordt gevraagd (28 uren).

Data:  2/2, 10/5 en 11/5, 13/9 en 14/9 en 6/12, (en nog een dag in te plannen) 2024

7/2 en 8/2, 22/5 en 23/5, 18/9 en 19/9  en  5/12 2025

Van 10.00 – 17.00 uur,  inloop met koffie/thee 9.45-10.00 uur, lunchpauze van 12.30-13.15 uur en theepauze 15.15-15.30

Docenten: Sita Geerling MATh, vaktherapeut beeldend, Gosse A. Postma MA, haptotherapeut/ ethicus.
Kosten: 125 per dag, bij vergoeding door de werkgever €150 per dag

Accreditatie wordt vooraf aangevraagd bij de SRVB 42 contacturen en 28 uren zelfstudie totaal: 70 uren.

Inhoud TBT-Verdiepingsjaar

In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de theoretische onderbouwing van de Tastzintuiglijk Beeldende Therapie en krijgt het praktisch gedeelte, de zelfstudie en het praktisch oefenen een vervolg. Vanuit de afronding van het basisjaar volgt een voorkeur voor verdieping van een van de aangeboden methodieken binnen de TBT. In de eigen werkpraktijk krijgt de verdieping vorm, waar in de lesdagen er ruimte is voor casuïstiek en reflectie. Het procesverslag uit het basisjaar krijgt een vervolg met bijbehorende theoretische onderbouwing. De aangeboden lesstof is verdiepend t.a.v. de onderbouwing van de werkzame factoren binnen de TBT, alsook op houdingsaspecten die van belang zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de inhoud van het verdiepingsjaar.

Lesdag 1 TBT en Haptonomiek: een effectieve en affectieve combinatie.
Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. Theoretische onderbouwing van een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. Verdieping rond de filosofie van het Lichaam en uitgangspunten met betrekking tot de lichamelijkheid in de TBT. In het middagprogramma staan werkvormen centraal die in de eigen praktijk van de deelnemers kunnen worden toegepast, waarbij de fenomenen van de tast in persensus en transsensus nader worden toegelicht (Postma 2008: 10-17). Na de pauze staan we stil bij de toepassingen en mogelijkheden in de praktijk. Afronding en huiswerk (zelfstudie en praktisch oefenen 2x2,5 uur).

Lesdag 2 TBT en Tastzintuiglijk werken met klei.
Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen; casuïstiek. Aansluitend verdieping van de theoretische onderbouwing vanuit de Sensorimotori Art therapy (Elbrecht 2012, 2014) en de verbinding met een (haptische en) tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken: achtergrond, context en uitgangspunten. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht van de handen in the Clay Field, in de klei op het kleiveld centraal, en wordt die gekoppeld aan het werken met aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van ‘haptic perception’, de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. Vanuit de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie een verdieping met het werken vanuit haptische perceptie. Middagprogramma: oefenen en reflectie. In het tweede gedeelte van de middag bespreken we opnieuw aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen. Afronding en bespreking huiswerk (zelfstudie en praktisch oefenen 2x2,5 uur).

Lesdag 3 Geleid tekenen; Geführtes Zeichnen en Guided Drawing: een tastzintuiglijke basis: vervolg. Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen; casuïstiek. Rond de toepassingen in de praktijk worden theoretische aanknopingspunten aangereikt en (mogelijke) indicaties uitgewisseld. Middag programma: oefenen in twee/drietallen. Na de pauze bespreken we mogelijke implicaties voor het eigen proces en de eigen praktijkvoering. Afronding en huiswerk (zelfstudie en praktisch oefenen 2x2,5 uur).

Lesdag 4 TBT en tastzintuiglijk werken met klei  vervolg.
Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen; casuïstiek met klei. Rond de toepassingen in de praktijk worden theoretische aanknopingspunten aangereikt en (mogelijke) indicaties uitgewisseld. Middag programma: oefenen in drie - viertallen. Na de pauze bespreken we mogelijke implicaties voor het eigen proces en de eigen praktijkvoering. Afronding en huiswerk (zelfstudie en praktisch oefenen 2x2,5 uur).

Lesdag 5 TBT en Haptonomiek: Beeldende therapie en de rakende tast.
Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen; casuïstiek. Het fysieke tactiele werken met de verschillende materialen is de basis van waaruit vaktherapeutische (beeldende) processen aangestuurd kunnen worden (Bingley, 2012). In de TBT wordt gezocht naar een beschrijving door en vanuit de aanrakende en geraakte handen, omdat daar de mogelijke werkzame factoren geactiveerd worden in een ‘active passivity’ (Irigaray). Toelichting en verdieping op uitgangspunten in de TBT vanuit het begrip active passivity en daaruit volgende mogelijke houdingsaspecten van de therapeut/ begeleider. Middagprogramma: in de middag bespreken we aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen en is er gelegenheid om te oefenen. Afronding en bespreking huiswerk (zelfstudie en praktisch oefenen 2x2,5 uur).

Lesdag 6 TBT vervolg

Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen; casuïstiek. Rond de toepassingen in de praktijk worden theoretische aanknopingspunten aangereikt en (mogelijke) indicaties uitgewisseld. Middag programma: oefenen in drie - viertallen. Na de pauze bespreken we mogelijke implicaties voor het eigen proces en de eigen praktijkvoering. Afronding en huiswerk (zelfstudie en praktisch oefenen 2x2,5 uur).

Lesdag 7 Evaluatie TBT: proces, toepassing en afronding.

Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. TBT: terugblik op de theoretische onderbouwing en de waarde van een haptische en tastzintuiglijke benadering voor onderzoek en vervolg in de praktijk. Middagprogramma evaluatie vanuit het proces en casuïstiekverslag. Uitwisseling en afronding. Uitreiking certificaat.

Referenties
Bingley, A., (2012). Touching Space in Hurt and Healing: Exploring Experiences of Ilness and Recovery Through Tactile Art. In Dodge, M., Paterson, M. (Eds). (2012). Touching Space, Placing Touch. Farnham: Ashgate Publishing Limited.

Boschloo, I., Demmers,T. (2004). Tasten, voelen, kijken, creatieve therapie. In Pool, G. (Red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch somatische aandoeningen. Assen:
Koninklijke Van Gorcum.
Damasio, A. (2010). Het zelf wordt zich bewust Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam, Netherlands: Uitgeverij Wereldbibliotheek.
Deuser, O. (1989).‘Gefuehrtes Zeichnen’ in: Zundel, E., Fittkau, B(red.), Spirituelle Wege und Transpersonale Psychotherapie). Duitsland: Paderborn.
Elbrecht, C. (2006). Guided drawing. Rütte, Germany: Johanna Nordländer Verlag.
Elbrecht, C. (2013). Trauma healing at the Clay field, A sensorymotor art Therapy approach. Londen: Jessica Kingsley.
Elbrecht, C. (2018). Trauma Healing with Guided Drawing, A Sensorimotor Art Therapy Approach to Bilateral Body Mapping. Berkeley North Atlantic Books.

Elbrecht, C. (2021). Healing Trauma in children with Clay Field Therapy. How Sensorimotor Art Therapy Supports.Berkeley North Atlantic Books.

Elbrecht, C. & Antcliff, L. (2014). Being touched through touch Trauma treatment trough haptic perception at the Clayfield: A sensorymotor art therapy. International Journal of Art Therapy, 19, 19-30.
Geerling, S. (2023). . 'Mijn hand weet het al het belang van Tastzintuiglijke ervaring en het verwoorden van die ervaring in de Beeldende Therapie. Winsum: Gea Nama.

Geerling, S. (2011). Mijn hand weet het al, Het alternatief van een negatief zelfbeeld in het Geführtes Zeichnen. CWS Stenden 2011.
Hinz, L. D. (2009). Expressive Therapies Continuum, A Framework for Using Art in Therapy. NY, New York: Routledge.
LeDoux, J.(2002). Synaptic Self, How Our Brains Become Who We Are. NY, New York: Penguin Books.
Postma, Gosse A. (2008). Haptonomiek, thema’s uit de haptonomiek en gestalt,
Leeuwarden/Groningen: Gea Nama.
Postma, Gosse A. (2012). Existentiële zorg tussen Habitus en Ethische gevoeligheid. Leeuwarden/Groningen: Gea Nama.
Postma, Gosse A. (2017). Tast als leven. Wederzijdse zorg als ethische betrekking.
Leeuwarden/Groningen: Gea Nama.
Rhyne, J.(1973). The gestalt art experience. Monterrey, CA: Brooks /Cole Publishing Company.
Schweizer, C., Bruyn, J de., Haeyen, S., Henskens, B., Rutten-Saris, M., Visser, H.(Eds.).(2009). Handboek beeldende therapie, uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2009.
Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het leven. Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneelgezond leven. Diemen: Veen Magazines.

Select your language