Behandelvoorwaarden en privacy beleid Atelier Lyts Bûthús 

Voor iedere cliënt wordt een dossier aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Om de privacy te waarborgen zal er voor gezorgd worden dat:
– zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke en medische gegevens;
– dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens.
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van het dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– om andere zorgverleners te informeren, dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
– voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

De gegevens van het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, Een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het eigen gedrag. De therapeut nog de praktijk Atelier Lyts Bûthús kan aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cliënt.

Bij afwezigheid op een afspraak wegens ziekte of andere omstandigheden dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, kan het bedrag van de sessie bij de cliënt in rekening gebracht worden.

De betalingsvoorwaarden zijn ofwel contant na iedere afspraak, ofwel 14 dagen na factuurdatum.

Van toepassing is de beroepscode voor Vaktherapeuten beeldend van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Deze is op aanvraag in te zien.

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg, de
Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J). Het NIBIG heeft vanaf 1 januari 2020 een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost.
Het door het Ministerie van VWS goedgekeurde reglement van de NIBIG- Geschilleninstantie vindt u
hier. (bron: https://nibig>-geschillencommissie.nl/)

Winsum
Sita Geerling MATh, beeldend therapeut
Atelier Lyts Bûthús

Select your language